Ochrana súkromia

 

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu V9.sk

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu V9.sk je Margita Švecová, miesto podnikania Š. Moyzesa 1630/19, 960 01 Zvolen, IČO 34 625 861, DIČ: 1033859695, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom Zvolen pod č. 611-7754, email: v9@v9.sk, tel. č. 0905 269 255.

 

 1. Rozsah spracúvaných osobných údajov, účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ spracúvania 

 

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje (identifikačné a kontaktné údaje), ktoré budú použité výlučne na účely plnenia zmluvy (najmä zaslania objednaného tovaru) a na komunikáciu so zákazníkom. Poskytnutie dotknutých osobných údajov predstavuje zmluvnú požiadavku. Tieto osobné údaje nám zákazník nie je povinný poskytnúť, no v prípade ich neposkytnutia v celom nižšie uvedenom rozsahu nebude môcť dôjsť k uzavretiu zmluvy, resp. k jej riadnemu plneniu zo strany prevádzkovateľa.

V prípade fyzických osôb ide o nasledovné osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, resp. adresa na doručovanie, číslo telefónu a emailová adresa. V prípade, právnických osôb, alebo živnostníkov ide o nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailová adresa.

Ak nám zákazník poskytne osobné údaje, tieto budú použité iba za účelom:

 • riadneho plnenia predmetu zmluvy, a to aj prostredníctvom poskytnutia týchto osobných údajov príjemcom (bod 3. nižšie), príp. na súvisiacu komunikáciu so zákazníkom;
 • evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia práv a povinností zmluvných strán;
 • priameho marketingu.

 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy a súvisiacej komunikácie so zákazníkom v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, resp. adresa pre doručovanie, telefónne číslo a email je skutočnosť, že spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia práv a povinností zmluvných strán je oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu je súhlas zákazníka ako dotknutej osoby.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje zákazníkov externým dopravcom na účely doručenia objednaného tovaru, a to iba v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, resp. adresa pre doručovanie a telefónne číslo zákazníka. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje zákazníkom aj spoločnosti WEbygroup s.r.o., so sídlom Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, ktorá je poskytovateľovi služby UNIobchod, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje prevádzka internetového obchodu v9.sk.

 

 1. Kritéria na určenie doby uchovávania osobných údajov

 

Osobné údaje zákazníka prevádzkovateľ spracúva len počas trvania účelu, na ktorý boli tieto osobné údaje poskytnuté, príp. počas doby v zmysle osobitných predpisov.

 

 1. Osobitné ustanovenia týkajúce sa súborov cookies

 

Prevádzkovateľ ako správca webovej stránky www.v9.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • merania návštevnosti webovej stránky a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke;
 • základné funkčnosti webovej stránky.

 

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považovaný za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na právnom základe oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Webovú stránku je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu námietku na emailovej adrese v9@v9.sk. Vaša námietka bude spracovaná bezodkladne, najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webovej stránky budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webovej stránky.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webovej stránky, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webovej stránky a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies sú ukladané na dobu najviac 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti).

Zhromaždené cookies súbory sú poskytované poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou zo skupiny Alphabet Inc.

 

 1. Práva zákazníka v rámci ochrany osobných údajov

 

Zákazník ako dotknutá osoba má v rámci ochrany osobných údajov právo na:

 • právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k jeho osobným údajom v zmysle čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“);
 • právo na opravu osobných údajov zo strany prevádzkovateľa v zmysle čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 22 Zákona;
 • právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 23 Zákona;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 24 Zákona;
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov zo strany prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak zákazník namietne spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ nesmie ďalej osobné údaje tohto zákazníka na účely priameho marketingu spracúvať;
 • právo na prenosnosť osobných údajov zákazníka v zmysle čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 26 Zákona; 
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa zákazník domnieva, že bol priamo dotknutý na jeho právach podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo podľa Zákona.

 

Tieto práva si zákazník môže u prevádzkovateľa kedykoľvek uplatniť

 • elektronicky zaslaním emailu na v9@v9.sk;
 • telefonicky na telefónnom čísle 0905 269 255; alebo
 • písomne na adresu Margita Švecová, Š. Moyzesa 1630/19, 960 01 Zvolen.