Reklamačný poriadok

 

I. Účel reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného v internetovom obchode V9.sk jeho prevádzkovateľom (ďalej len "predávajúci").

 

II. Všeobecné ustanovenia

1. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jej prevzatí zákazníkom (ďalej len "kupujúci"). Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola stanovená alebo dojednaná nižšia cena.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. Pri samoobslužnom predaji v kamennom obchode V9.sk dochádza k prevodu vlastníckeho práva k tovaru okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.

4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia tovaru.

 

III. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Záručná lehota je dvadsaťštyri mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. To neplatí, ak ide o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar, na ktorom je vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti (ďalej len "expiračná doba").

2. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako dvadsaťštyri mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote alebo v expiračnej dobe, a to podľa povahy tovaru, inak tieto práva zanikajú.

4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

IV. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1. Kupujúci je povinný u predávajúceho uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa tejto vady. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s touto vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

2. Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru jeho odovzdaním predávajúcemu a vyplnením reklamačného listu, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, resp. dátum objednania tovaru, jeho cenu, rozsah vady a dátum vyplnenia reklamačného listu. Kupujúci musí k reklamačnému listu priložiť doklad o kúpe tovaru, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v obchode V9.sk

3. Kupujúci môže odovzdať tovar predávajúcemu na reklamáciu buď osobne v kamennom obchode V9.sk alebo prostredníctvom jeho zaslania poštou na náklady predávajúceho. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o prebratí reklamácie a o jej obsahu.

 

V. Odstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bezbytočného odkladu odstrániť.

2. V prípade, že tovar ešte nebol použitý môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, ibaže by tým predávajúcemu vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

3. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže tovar pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

VI. Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno tovar používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžku používania tovaru a možnosti jeho ďalšieho užívania.

 

VII. Vybavovanie reklamácie a lehoty na vybavenie reklamácie

1. Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový tovar alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci po vybavení reklamácie doplní kupujúcemu písomné potvrdenie o prebratí reklamácie, o jej obsahu a konečnom riešení reklamácie.

2. Kupujúci má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

 

Reklamačný list nájdete tu.